Menu

Vedtægter

Vedtægter for Gørlev Idrætsforening

Navn

§1

Foreningens navn er Gørlev Idrætsforening, hjemsted Kalundborg Kommune, Region Sjælland.

§1.1.

Stiftelsesår: 1. januar 1886


Formål

§2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§3

Foreningen er tilknyttet SBU og DGI, samt specialforbud under Danske Gymnastik- og idrætsforeninger og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§4.1

Som medlem kan optages enhver, som vedkender sig nærverende vedtægter.

§4.2.

Et medlem kan af et flertal på 2/3 af bestyrelsen ekskluderes, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet skal først have lejlighed til at udtale sig. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen til førstkommende generalforsamling.

§4.3.

Er et medlem i kontingentrestance ud over 3 måneder fra sidste rettidige betalingsdag, kan bestyrelsen med 30 dages skriftlig varsel ekskludere medlemmet. En sådan sag kan ikke forelægges på generalforsamlingen, idet medlemmet normalt kan optages igen, når restancen er betalt.
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte, at udnævne et medlem til æresmedlem af foreningen.

§5.1

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med sin formue.

§5.2.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.

§5.3.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue, eller udbytte af nogen art.

§6.1.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:
a) Hovedformand
b) Næstformand
c) Kasserer
d) Sekretær
e) formand for de stående udvalg

§6.2.

Foreningens ledelse vælges af generalforsamlingen. De under a. til d. nævnte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formændende i de stående udvalg, vælges for 1 år.
a) Hovedformand (lige år)
b) Næstformand (ulige år)
c) Kasserer (lige år)
d) Sekretær (lige år)

§6.3.

Ingen af dem under punkt a. til e. må være i nogen af afdelingernes udvalg.

§6.3. Midlertidigt suspenderet.

§ 6.4.

De i punkt a.til e. nævnte bestyrelsesmedlemmer, har ret til at deltage i udvalgsmøderne, dog uden stemmeret.

§7.1.

Hovedbestyrelsen har under ansvar overfor generalforsamlingen, den udøvende myndighed.

§7.2.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og har ret til, at tilkalde den fornødne sagkundskab.

§7.3.

Hovedbestyrelsen holder møde mindst 3 gange årligt og når formanden eller 2 af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det.

§7.4.

Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne eller suppleanter for disse er til stede. Alle sager kræver for at blive vedtaget over halvdelen af de tilsatedeværendes stemmer. Ced stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Forretningsudvalg

§8.1.

Hovedforeningens daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg, bestående af de under
 § 6.1. punkt a til e nævnte.

§8.2.

Forretningsudvalgets beføjelser fastsættes i den under § 7.2. nævnte forretningsorden.

Generalforsamling

§9.1.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt i februar måned og indkaldes skriftligt/annonceres i dagspresse eller anden avis med 14 dages varsel.

§9.2.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

§9.3.

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.

§9.4.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages.

§9.5.

Ved nedlæggelse af en eller flere af foreningens aktiviteter, kræves ligeledes 2/3 stemmeflertal.

§9.6.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§10

Valg af regnsskabsfører udgår og fremover er der kun en kasserer.
Endvidere indsættes valg af bestyrelsesmedlemmer.
1. Valg af dirigent.
a) Valg af stemmetæller.
2. Aflæggelse af beretning fra bestyrelse og afdelinger.
3. Forelæggelse af det revidreede regnskab.
4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg
a) Valg af hovedformand (lige år)
b) Valg af næstformand (ulige år)
c) Valg af kasserer (ulige år)
d) Valg af sekretær (lige år)
e) Valg af bestyrelsemedlemmer (på valg hvert andet år)
f) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)
g) Valg af ledere til afdelingerne (hvert år)
h) Valg af 1 revisor (lige år)
i) Valg af 1 revisor (ulige år)
j) Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)
7. Uddeling af årets lederpokal
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den indvarselses i lighed med ordinær generalforsamling.

Aftaler

§12

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§13

Bestyrelsen har ret til at invitere andre foreninger og disses medlemmer til foreningens sammenkomster.

Regnskab

§14

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest 1 februar hvert år afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til revisorerne.

Samarbejde

§15

Afdelingerne kan indgå i samarbejde med andre foreninger. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinier for samarbejdet.

Ophævelse

§16.1.

Foreningen kan ophæves, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

§16.2.

Ved foreningens ophør, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet til gammel Gørlev Kommune.
                                                                                                                                            23. februar 2011