Menu

Vedtægter

  

 

                  Vedtægter for Gørlev Idrætsforening.

   Navn.

 • 1.

Foreningens navn er Gørlev idrætsforening, hjemsted Kalundborg Kommune, Region Sjælland.

 •  1.1.

Stiftelses år 1. januar 1886.

  Formål.

 • 2.

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 • 3.

Foreningen er tilknyttet SBU og DGI, samt specialforbund under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

 • 4.1.

Som medlem kan optages enhver, som vedkender sig nærværende vedtægter.

 • 4.2.

Et medlem kan af et flertal på 2/3 af bestyrelsen ekskluderes, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet skal først have lejlighed til at udtale sig. det udelukkede medlem kan anke kendelsen ved førstkommende generalforsamling.

 • 4.3.

Er et medlem i kontingentrestance ud over 3 måneder fra sidste rettidige betalingsdag, kan bestyrelsen med 30 dages skriftlig varsel ekskludere medlemmet. En sådan sag kan ikke forelægges på generalforsamlingen, idet medlemmet normalt kan optages igen, når restancen er betalt. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte, at udnævne et medlem til æresmedlem af foreningen.

 • 5.1

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med sin formue.

 • 5.2.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.

 • 5.3.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue, eller udbytte af nogen art.

 • 6.1.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:

 1. Hovedformand.
 2. Næstformand.
 3. Kasserer.
 4. Sekretær.
 5. Formand for de stående udvalg.
 • 6.2.

Foreningens ledelse vælges af generalforsamlingen. De under a. til d. nævnte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formændene i de stående udvalg, vælges for 1 år.


Forretningsudvalg.

 • 8.1.

Hovedforeningens daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg, bestående af de under punkt 6.1.a. til e. nævnte

 • 8.2.

Forretningsudvalgets beføjelser fastsættes i den under §7.2. nævnte forretningsorden.

 

 Generalforsamling.

 • 9.1.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt i februar måned og indkaldes skriftligt/annonceres i dagspresse eller anden avis/ offentlige sociale medier, derunder Facebook, med 14 dages varsel.

 • 9.2.

Forslag, der ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

 • 9.3.

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.

 • 9.4.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages.

 • 9.5.

Ved nedlæggelse af en eller flere af foreningens aktiviteter, kræves ligeledes 2/3 stemmeflertal

 • 9.6.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 • 10.

Valg af regnskabsfører udgår og fremover er der kun en kasserer.

Endvidere indsættes valg af bestyrelsesmedlemmer.

1.Valg af dirigent.

 1. Aflæggelse af beretning fra bestyrelse og afdelinger.
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 3. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg.
 6. Valg af hovedformand (lige år).
 7. Valg af næstformand  (ulige år).
 8. Valg af kasserer (ulige år).
 9. Valg af sekretær (lige år).
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg hvert andet år.
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)
 12. Valg af ledere til afdelingerne (hvert år)
 13. Valg af 1 bilags kontrollant    (lige år)
 14. Valg af 1 bilags kontrollant     (ulige år)
 15. Valg af 1 bilags kontrollant suppleant (hvert år)
 16. Uddeling af årets lederpokal
 17. Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling.

 • 11.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlige krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

   Aftaler.

 • 12.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 • 13.

Bestyrelsen har ret til at invitere andre foreninger og disse medlemmer til foreningens sammenkomster.

 Regnskab.

 • 14.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest 1. februar hvert år afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til bilags kontrollanterne.

  Samarbejde.

 • 15.

Afdelingerne kan indgå i samarbejde med andre foreninger. Hovedbestyrelsen fastsætter

retningslinjer for samarbejdet


 Ophævelse.

 • 16.1.

Foreningen kan ophæves, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

 • 16.2

Ved foreningens ophør, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet til gammel Gørlev Kommune.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2023

Samtidig ophæves de tidligere vedtægter/ vedtægtsændringer for GIF af den 22. februar 2012


Gørlev, 20. februar 2023

Formand: Jesper Sørensen

Gif Dirigent: Gerda Nielsen

Luk